اي كاش آب بودم

اي كاش آب بودم/>
 />
......................................................................
/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/> 
احمد شاملو/>

/>

...................................................................
 />
 />
 />
 />
گر مي شد آن باشي كه خود مي خواهي/>
آدمي بودن />
حسرتا !/>
مشكلي ست در مرز ناممكن. نمي بيني ؟/>
اي كاش آب بودم – به خود مي گويم –/>
نهالي نازك به درختي گشن رساندن را/>
( تا به زخم تبر بر خاكش افكنند/>
در آتش سوختن را ؟ )/>
يا نشاي سست كاجي را سرسبزي جاودانه بخشيدن/>
( از آن پيش تر كه صليبش آلوده كننده/>
به لخته لخته خوني بي حاصل ؟ )/>
يا به سيراب كردن لب تشنه ئي/>
رضايت خاطري احساس كردن/>
( حتي اگرش به زانو نشانده اند/>
در ميداني جوشان از آفتاب و عربده/>
تا به شمشيري گردنش بزنند ؟/>
حيرتت را بر نمي انگيزد />
قابيل برادر خود شدن/>
يا جلاد ديگر انديشان ؟/>
يا درختي باليده ناباليده را/>
حتي هيمه ئي انگاشتن بي جان ؟ )/>
مي دانم مي دانم مي دانم/>
با اين همه اي كاش آب مي بودم/>
گر توانستمي آن باشم كه دلخواه من است ./>
آه/>
كاش هنوز به بيخبري/>
قطره اي بودم پاك/>
از نمباري/>
به كوهپايه ئي/>
نه در اقيانوس كشاكش بيداد/>
سرگشته موج بي مايه ئي ./>
/ 0 نظر / 7 بازدید