بمانم يا كه بگريزم

پروانه سوخت شمع فرو مرد و شب گذشت/>
اي واي من كه قصه دل ناتمام ماند/>
بگذار كه با گريه خود شاد بمانم/>
آنم كه چو ويران شوم آباد بمانم/>
نميدانم چه بايد كرد />
بمانم يا كه بگريزم/>
اگر خواهم بمانم/>
 با تو مي بازم جواني را/>
اگر خواهم كه بگريزم/>
چه سازم زندگاني را/>
مرا درديست اندر دل/>
كه گر گويم زبان سوزد/>
اگر در دل نگه دارم />
كه مغز استخوان سوزد/>
نيم شب همدم من ديده گريان من ست/>
ناله مرغ شب از حال پريشان من ست/>
چشم عاشق چشمي ست كه در وي خواب نيست/>
دل عاشق دلي ست كه در وي تاب نيست />
و ازين روست كه از روز ازل/>
قصه عشق را خواب و تاب نيست. />
 />
/ 0 نظر / 6 بازدید