درس

Exercising is like putting
money in the bank
you start drawing from your
account as you get older
 
ورزش کردن 
مانند ذخیره سازی پول در حساب بانکی می باشد
همینکه سنتان بالا رفت
از پس انداز خود برداشت می کنید
 
 
 
Happiness is not the
absence of problems but the
ability to deal with them
 
شادمانی
فقدان مشکل نیست
بلکه توانایی کنار آمدن با آنهاست
 
 
 
We make a living by
what we get
we make a life by
what we give
 
ما حیات خود را
با آنچه به دست می آوریم تأ مین می کنیم
ما زندگی خود را
با آنچه می بخشیم می سازیم
 
 
 
Success isn t a result of
spontaneous combustion
you must set yourself on fire
 
موفقیت
نتیجه سوختن های گذرا نیست
شما بایستی خود را در آتش بیفکنید
 
 
 
The guieter you become
the more you can hear
 
هرچه بیشتر سکوت کنید
بیشتر می توانید
بشنوید 
/ 0 نظر / 7 بازدید