خدایا ..

چه لحظه هایی که در زندگیترا گم کردم اما تو همیشه کنارم بودی ...


چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اماتو فراموشم  نکردی...


چه ساعت هایی که غرق در شادی و غرور، تو رو که پشت همه موفقیتهام قایم
شده بودی از یاد بردم اما تو همیشه به یادم بودی ...


چه روزهایی که سرموتُو لاکم کردم و توی غصه هایی که فکر میکردم تو برای
تلافی کارهای بدم برام فرستادیدست و پا زدم ، اما تو همیشه کاری کردی که به
صلاح من است ...


وقتی خسته از همه جا وهمه کس ناامیدانه به تو پناه آوردم تو پناهم دادی...


وقت از آدم های دور و برم دلمگرفت ...


و دنیا غم هاش و بهم ارزونی کرد تو به قلبم آرامش دادی... 


تو با حضورت بهخنده هام هدف دادی ، به گریه هام دلیل دادی ، به زندگیم ، به
نفس کشیدنم رنگدادی...


وقتی قلبم تپید تو همه عظمت و بزرگیت رو تو قلب کوچک و خسته ام جادادی...


وقتی دوستام درددلاشون را برام گفتن و من خالصانه رو به درگاهت براشون دعا 
کردم فهمیدم که غم و غصه های دیگرون بارش سنگین تر از از غصه های
خودمه...


اون وقتتو وجودم شیرینیه به یاد دیگران بودن رو چشیدم ...


وقتی بهم بخشیدی و ازم گرفتیفهمیدم این معادله زندگیه نه غصه خوردن واسه
نداشته هاش ...


نه شاد بودن واسه داشتهها ... 


و وقتی به ازای نداشته ها  بهم چیز های دیگه ای دادی اونوقت به بزرگی و 
مهربونیت بیشتر پی بردم ...


و فهمیدم بیشتر از اون چه که هستی باید مهربون باشی...


خدا جونم خیلی دوست دارم خیلی زیاد و به خاطر همه چیز ممنون.....


خدایا به خاطرسه چیز سپاسگذارم   
دادن هایت    ندادن هایت    گرفتن هایت.......


دادن هایت رانعمت ، ندادن هایت را رحمت ، گرفتن هایت را  حکمت
/ 2 نظر / 7 بازدید
!

ماچماچماچماچ ماچماچ ماچماچماچ ماچ ماچ ماچماچماچماچ

jimbili

سلام مي خواستم بگم لطفا نظرم رو تائيد كنيد . [نیشخند]